Programació i avaluació

Programació i avaluació 2n de batxillerat. curs 2007-08

C om fer les redaccions

 • Totes les redaccions han de ser de 200 paraules. Han de tenir el títol numerat tal com he posat en l’explicació de cada redacció.

 • No han de ser esquemàtiques ni tenir subtítols ni pics ni números al principi dels paràgrafs.

 • Les corregiré d’acord amb els criteris de les proves de la selectivitat: la redacció val 2 punts i es descompten 0,25 punts per la faltes de lèxic, morfologia i sintaxi i 0,10 per les faltes pròpiament d’ortografia.

 • Dels 2 punts 1 serà pel contingut i l’altre per la manera com està estructurada.

 • Us heu de fer un esquema abans de fer-la i cada paràgraf s’ha de correspondre amb un punt de l’esquema.

 • Ha d’haver-hi també una introducció i una conclusió. Una redacció d’aquesta extensió ha de tenir 4 o 5 paràgrafs.

1. Fonètica i fonologia

 • Els  sons: producció de sons. So i fonema. Al·lòfon. L’AFI.

 • El sistema vocàlic: classificació, neutralització, variants dialectals.

 • Sons vocàlics en contacte: diftongs, triftongs. L’elisió i la sinalefa.

 • El sistema consonàntic: classificació, neutralització i al·lòfons.

 • Fonètica sintàctica: emmudiment, sonorització, ensordiment, assimilació, geminació.

4. Lèxic

Formació del lèxic. Neologismes.

Derivació i composició. Els pseudorivats.

Manlleus i neologismes.

5. Llengua i societat.

Nocions de sociolingüística.

Les llengües romàniques.

Història de la llengua catalana: pas del llatí al català, formació i expansió (s. XII al XV), la crisi lingüística (s XVI al XVIII), la renaixença (s XIX), el segle XX.

Segona avaluació

2. Sintaxi (I).

Sintagma nominal i sintagma verbal. Tipus d’oració. Constituents de l’oració. Pronominalització. Verbs ser estar. Perífrasi verbal. La preposició.

3. Sintaxi (II)

Oració simple i composta. Coordinació, juxtaposició i subordinació. Subordinades substantives, adjectives i adverbials. Les oracions de relatiu.

6. Variació lingüística.

Concepte de variació: l’estàndard. Els registres.

Dialectologia: domini i extensió, dialectes orientals i occidentals, dialectes constitutius i consecutius, classificació dialectal.

Tercera avaluació

7. Literatura : modernisme, noucentisme i avantguardes.

8. Literatura de postguerra als nostres dies.

Unitat de consolidació

Estudi del text: jurídic, administratiu, cientificotècnic, humanístic, periodístic, publicitari.

Lectures

MARTORELL Joanot. Tirant lo Blanch. Edicions 62.

Antologia de poesia catalana. Edicions 62

SÁNCHEZ PIÑOL. La pell freda. Edicions La Campana.

L’avaluació

Farem com és natural una avaluació continuada, és a dir s’ha de valorar tota la feina feta al llarg de l’avaluació i també si els resultats assolits són els que marca la programació oficial. També és evident que l’alumne que aprova l’assignatura està preparat per superar la prova de la selectivitat.

Un altre objectiu és que sigueu conscients del fet que la nota final és el resultat de la seva feina i de l’adequació del seu progrés als objectius del curs i que no hi lloc per a la subjectivitat.

L’avaluació tindrà en compte tres aspectes:

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>La feina feta. S’ha de treballar regularment i presentar sempre la feina quan correspon, ja siguin exercicis orals o escrits, redaccions, etc. La feina feta es valora al bloc o amb la presentació del dossier.

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>Els resultats objectius de la feina corregida pel professor. Es tindrà en compte la nota de les preguntes orals, redaccions, exercicis escrits corregits pel professor al llarg de l’avaluació.

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>Les proves fetes a classe. Al llarg de l’avaluació es faran un mínim de dues proves que seguiran preferentment l’esquema de les proves de la selectivitat.

Cada un d’aquests apartats suposarà la tercera part de la nota. I la nota final serà la mitjana de tots tres. Caldrà tenir com a mínim un 2 en cada apartat per poder fer la mitjana. Si en un apartat la nota és inferior a 2 el resultat final serà un insuficient encara que la mitjana pogués sortir positiva.

Bloc o dossier

Cal que dilluns tothom es miri el bloc per planificar-se la feina de la setmana. Tothom al final de l’avaluació ha de deixar un comentari sobre els suggeriments al funcionament de la classe a la pàgina de Benvinguda i un comentari sobre el llibre a l’entrada del llibre que heu llegit.

Les persones que treballen en el bloc ja tenen la feina organitzada i només han de guardar els exàmens per resoldre algun dubte. Han de fer la correcció de les faltes marcant els errors en negreta i cursiva.
El dossier ha d’estar sempre a disposició del professorat i ha de tenir els següents elements:

 • portada: Llengua catalana, nom i avaluació
 • índex: només al final de l’avaluació
 • exàmens ordenats cronològicament
 • redaccions ordenades cronològicament i amb la correcció de les faltes
 • apunts i exercicis  ordenats cronològicament. Els quisón fets al llibre no cal tornar-los a copiar.
 • fitxes de lectura (voluntària)

 

La prova de la selectivitat

La prova permet triar entre dues opcions (A i B). Cada opció està encapçalada per un text al qual fan referència totes les preguntes. L’examen té dues parts: en la primera s’avalua la comprensió del text i l’expressió escrita i en la segona es plantegen qüestions lingüístiques específiques referides al text. El valor de la primera part és de sis punts i el de la segona, de quatre.

En la primera part, les preguntes de comprensió pretenen avaluar si l’alumne/a ha entès el text proposat, en la seva totalitat o bé en alguna de les parts. L’examinand/a s’ha de limitar a contestar allò que la pregunta demana. S’hi inclouen preguntes de comprensió lèxica i qüestions relacionades amb la coherència i amb la cohesió del text. En la pregunta d’expressió, hi ha la possibilitat d’escollir entre dues qüestions. Una se centrarà en els continguts del programa relatius als gèneres i als llenguatges literaris i l’altra serà més oberta, però estarà sempre relacionada amb el text. Semblantment al que passa en les preguntes de comprensió, en fer l’exposició, cal cenyir-se a la pregunta, encara que en aquest cas caldrà més iniciativa per part de l’estudiant a l’hora de respondre.

Moltes de les preguntes del primer exercici, tant si són de comprensió com d’expressió, requereixen que l’examinand/a organitzi la resposta segons el seu criteri i així demostri la seva capacitat de síntesi i la fluïdesa expressiva. Com més oberta sigui la pregunta, més caldrà que l’alumne/a tingui cura que l’exposició sigui clara, ordenada i coherent. L’expressió haurà de ser l’adequada (fent atenció al vocabulari, la sintaxi i la puntuació) i l’ortografia, correcta.

La segona part demana una reflexió lingüística i pot contenir preguntes de fonètica, morfologia i sintaxi. Pel que fa a la fonètica, la finalitat és comprovar el coneixement d’aspectes relacionats amb la pronúncia estàndard (Llengua Catalana). Per descriure els sons, l’alumne/a pot usar l’alfabet fonètic internacional (AFI) o bé pot indicar les propietats específiques que els defineixen. En la morfologia, l’estudiant ha de saber identificar les diverses parts de les paraules i ha de conèixer els mecanismes de flexió de la llengua. Pel que fa a l’anàlisi sintàctica, l’alumne/a ha de demostrar que coneix les estructures gramaticals i les relacions que s’estableixen entre les diferents unitats lingüístiques.

S’admetrà qualsevol sistema d’anàlisi i no s’exigirà l’ús de diagrames. En qualsevol cas, la resposta ha de ser raonada i coherent, i ha de contenir l’explicació de les sigles, si se’n fan servir. Cal evitar les errades ortogràfiques o d’altra mena que estiguin subjectes a algun tipus de normativa, ja que descompten punts i, si és la resposta la que conté errades, serà invalidada. Per exemple, si es demana un sinònim de baixar i s’escriu “devallar”.

Descompte per faltes:

Si són de sintaxi, morfologia o lèxic, 0.25 punts fins a un màxim de 3 punts.

Si són faltes d’ortografia, 0.10 punts fins a un màxim de 2 punts.

Les faltes repetides només es descomptaran una vegada.

Deixar un comentari

Pots fer servir aquestes etiquetes : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*
Per comprovar que ets una persona, i no un programa automatic que deixa comentaris-spam, copia la paraula que veus a la imatge.
Anti-Spam Image

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.