CV professional / CV Profesional / Professional resume

Aquí podeu veure el meu CV professional en llegua castellana i anglès.

Aquí podéis ver mi CV profesional en lengua castellana e inglés.

Here you can see my CV in Spanish and English.

en format PDF.

cv-castella.pdf

cv-english.pdf