SI NO FOS LA SEMÀNTICA…..

Sra., Antònia , no vull entrar en dissertacions legals que no porten a cap lloc . Només puntualitzaré la seva afirmació falsa de totes totes , que vull creure que es deguda a un mal assessorament o a un desconeixement del vocabulari legal , ja que desitjo que no sigui producte d ´ un acte de mala fe.
Doncs bé quan vostè afirma que la Llei 4/2008???? És la nova llei d ´ associacions i que aquesta llei contempla la inexistència del sistema de vot delegat, menteix , ja que la Llei 4/2008de 24 d ´ abril del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya publicat en el DOGC num.5123 , de 02-05-2008 ens diu en l ´ article 322-7 apartat 3 i cito textualment :
“El dret de vot es pot exercir per delegació , per correu, o per mitjans telemàtics , si els estatuts ho estableixen i determinen el procediment d ´ exercir aquest dret .”
En l ´ article 322-8 apartat 1 , Adopció d ´ acords i cito :
“ Els acords s ´ adopten per majoria simple dels associats o vàlidament representats en la reunió……….”
En l ´ article 322-12 apartat 1 , Elecció i nomenament .I cito:
“Els membres de l ´ òrgan de govern han d ´ esser escollits , en reunió de l ´ assemblea general o per mitja del procediment electoral que estableixen els estatuts , per votació de tots els associats que estiguin en situació d ´ exercir llurs drets socials “.
En l ´ article 322-12 apartat 3 i cito:
“Els integrants de la candidatura més votada són escollits membres de l ´ òrgan de govern , ……”
Així doncs , Sra. Antònia -vots delegats – son sinònim de –delegació de vot- , ja sé que és molt enrevessat canviar l ´ ordre de les paraules , però estic a la seva disposició per aclarir qualsevol dubte semàntic que pugui tindre .
La meva intenció era no respondre a cap més dels seus comentaris però no hem puc resistir a respondre a la seva afirmació de que per esser director d ´ orquestra no cal assistir als assaigs , ja que son de la tècnica , bé això ja qualifica el seu tarannà , desentendre’s de la activitat principal que és la de fer Castells , no és un bon pas per pretendre dirigir una Colla Castellera a Figueres , potser vol una Colla Futbolera , o una Colla excursionista o una Colla Farrera , bé qualsevol altre cosa inimaginable …
Ah , les cites magnifiques , si be això de tancar la boca no fa per mi i menys quan l ´ oferta ve d ´ una persona que es representa per fer tot el contrari .
Un darrer consell faci el que cregui convenient dins la legalitat , però sàpiga acceptar amb humilitat la derrota en un camp democràtic com va ser el de las darreres eleccions , salutacions i de tot cor li dono les gracies per no assistir als assaigs de la Colla , personalment els gaudeixo més.

Una resposta a “SI NO FOS LA SEMÀNTICA…..”

 1. Antonia Felipe diu:

  Senyor Bonal.

  Em sembla que, qui està mal assessorat o no ha sabut interpretar la llei es vostè.
  Tornem a recordar l’article:
  El dret de vot es pot exercir per delegació , per correu, o per mitjans telemàtics , si els estatuts ho estableixen i determinen el procediment d ´ exercir aquest dret.
  Pel que sembla el dret de vot per delegació , per correu, o per mitjans telemàtics es pot exergir, …. pero de manera condicionada.

  PREGUNTA. Quina es la condició??? RESPOSTA: Que els estatuts ho estableixin i determinin el procediment.
  PREGUNTA: Els nostres estatuts determinen quin serà el procediment per delegar el vot?
  RESPOSTA: Pues va a ser que NO, NO NO….

  L’assessorament que he rebut ha estat per telèfon des de el Registre d’associacions. Li adjunto el telèfon por si vol trucar i informar-se. També li passo el correu que vaig rebre per part del Serveis d’Assessorament Jurídic de la Coordinadora de Colles Castelleres i finalment el dia 3 d’abril quan personalment vaig estar als Serveis Territorials del Departament de Justícia de Girona em van reiterar el mateix , que ara per ara i fins que no es modifiquin el estatuts a la colla Castellera de Figueres el vot representat, delegat, per delegació, o com li doni la gana anomenar-lo a la notra associació no existeix, i per tant tots els que es van fer servir a l’assemblea son ilegals. Assessoris Senyor Bonal assessoris!!!! Jo com pot comprendre no acostumo a equivocar-me amb la interpretació dels continguts de les lleis.
  Per si te la temptació de qüestionar la resta de normatives que recull l’escrit li passo els articles mes rellevants de la llei electoral. Que degut a que els nostres estatuts tampoc estableixen res al respecte ens hem de regir per la llei general d’eleccions. Quan parla d’un camp democràtic, la democràcia en aquest procés ha estat es la gran absent. Aquestes eleccions podrien comparar-se perfectament amb les de països tercermundistes.
  Pel que fa a la meva absència als assaigs sàpiga que si de moment no vinc a es degut a la lesió que encara arrossego desprès de l’accident de trànsit que vaig tenir juntament amb el meu marit . Ahir precisament em van fer una ressonància magnètica. Així que pugui tornaré a assaig . No em cal cap agraïment pel fet de que vostè gaudeixi d’ un assaig mes satisfactori. Mai m’hauria pogut imaginat que la meva absència o la meva presencia provoquessin en vostè cap sentiment.

  Antonia Felipe
  Passo les normatives i els correus.

  Pel que fa referència a la mesa electoral
  Artículo 27. 1. Los cargos de Presidente y Vocal de las Mesas Electorales son obligatorios. No pueden ser desempeñados por quienes se presenten como candidatos.
  Pel que fa referència al cens
  Artículo 34. 1. El censo electoral debe estar actualizado.
  2. Para cada elección se utilizará el censo electoral vigente el día de la convocatoria.
  Pel que fa referència a la votació
  Artículo 86. 1. El voto es secreto
  4. Los Vocales anotarán en una lista numerada, el nombre y apellidos de los votantes por el orden en que emitan su voto, expresando el número con que figuran en la lista del censo electoral o, en su caso, la aportación de certificación censal específica. Existirá una lista numerada. Todo elector tiene derecho a examinar si ha sido bien anotado su nombre y apellidos en la lista de votantes que forme la Mesa para cada urna.
  Pel que fa referència a l’escrutini
  Artículo 95. 1. Terminada la votación, comienza, acto seguido, el escrutinio.
  4. El escrutinio se realiza extrayendo el Presidente, uno a uno, los sobres de la urna correspondiente y leyendo en alta voz la denominación de la candidatura o, en su caso, el nombre de los candidatos votados. El Presidente pondrá de manifiesto cada papeleta, una vez leída, a los vocales
  Artículo 97. 1. Terminado el recuento, se confrontará el total de los sobres con el de votantes anotados en los términos del artículo 86.4 de la presente Ley.
  2. A continuación, el Presidente preguntará si hay alguna protesta que hacer contra el escrutinio y, no habiendo ninguna o después de que la Mesa resuelva por mayoría las que se hubieran presentado, anunciará en voz alta su resultado, especificando el número de electores censados, el de certificaciones censales aportadas, el número de votantes, el de papeletas nulas, el de votos en blanco y el de los votos obtenidos por cada candidatura.
  Artículo 98. 1. La Mesa hará públicos inmediatamente los resultados por medio de un acta de escrutinio que contenga los datos expresados en el artículo 97.2, y la fijará sin demora alguna en la parte exterior o en la entrada del local. Una copia de dicha acta será entregada a los respectivos representantes de cada candidatura que, hallándose presentes, la soliciten. No se expedirá más de una copia por candidatura.
  2. Todos los representantes de las listas y miembros de las candidaturas tienen derecho a que se les expida gratuita e inmediatamente copia del acta, no pudiendo la Mesa excusarse del cumplimiento de esta obligación.
  Artículo 99. 1. Concluidas todas las operaciones anteriores, el Presidente y los Vocales de la Mesa firmarán el acta de la sesión, en la cual se expresará detalladamente el número de electores que haya en la Mesa según las listas del censo electoral. y se consignarán sumariamente las reclamaciones y protestas formuladas, en su caso, por los representantes de las listas, miembros de las candidaturas, y por los electores sobre la votación y el escrutinio. Asimismo, se consignará cualquier incidente.
  Aquests son els correus que he rebut per tal que pugui confirmar des de on m’han assessorat.

  Bon dia Antonia,

  Respecte la seva consulta, l’elecció dels membres de la Junta directiva és una funció que normalment està atribuïda a les funcions de l’assemblea general així ho estableix la Llei 4/2008 en el seu article 322-2.b) amb l’excepció que els estatuts de l’entitat atribueixin aquest funció a un altre òrgan.
  L’article 322-12 de la Llei 4/2008 de 24 d’abril, estableix que els membres de l’òrgan de govern han d’ésser escollits, en reunió d’assemblea general per votació de tots els socis que estiguin en condicions de exercir llurs drets socials o per mitjà del procediment electoral que estableixin els estatuts.
  Per tant si no teniu procediment electoral previst vol dir que s’han d’escollir en assemblea, els candidats tenen dret a consultar el llibre de socis per enviar llur programa amb antelació suficient a la reunió en que es farà l’elecció o en la mateixa assemblea.
  Respecte les persones que poden votar en l’assemblea general, son les que estan en possessió de llurs drets socials, per tant respecte aquestes persones que fa quatre o cinc anys que estan desvinculades, cal veure que diuen els vostres estatuts, quines són les causes per donar de baixa a una persona de soci o bé si teniu quota social i no han fet els pagaments corresponents si aquest és un dels motius per no exercir el dret de vot.
  Respecte el punt on dieu que no teniu previst la delegació del vot, l’article 322-7.3 estableix que el vot es pot exercir per delegació, correu o per mitjans telemàtics si els estatuts ho estableixen i determinen el procediment d’exercici d’aquest dret. Per tant si no ho teniu previst ni la delegació ni el procediment per fer que aquesta de legació sigui vàlida, en principi vol dir que no hi cap.
  Una de les formes que existeixen per tal de regular un procediment electoral no previst en estatuts és desenvolupant aquesta matèria en un reglament intern de l’entitat.
  No se si amb això està contestat tot el referent a com heu d’escollir els membres d ela vostre Junta Directiva, en tot cas resto a la vostre disposició per a qualsevol altre dubte.
  Salutacions,
  Mireya Ponce
  Xarxanet Jurídic
  Senyora Antonia Felipe,

  En resposta a la vostra consulta, us comuniquem que per sol•licitar assessorament dels passos a seguir per impugnar les eleccions d’una associació, us heu d’adreçar a:
  Servei de Registre i Assessorament d’Entitats de Dret Privat

  C/ Pau Claris, 81(Casal Sant Jordi)
  08010 Barcelona
  Telèfon: 93 316 41 00
  Fax: 93 316 41 33
  Contacte: dgdej.dj@gencat.cat

Deixa una resposta

*
Per comprovar que ets una persona, i no un programa automatic que deixa comentaris-spam, copia la paraula que veus a la imatge.
Anti-Spam Image

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.